Het online platform van Pink Tie B.V. (“Pink Tie“) biedt Gebruikers de mogelijkheid om online Tickets aan te kopen voor verschillende evenementen. Pink Tie is niet de feitelijke aanbieder van de Tickets en vormt uitdrukkelijk geen partij bij de transactie die tot stand komt bij de aankoop van Tickets. In deze gebruiksvoorwaarden zijn bepalingen te vinden die van toepassing zijn op elk gebruik van de Software van Pink Tie door een Gebruiker. Pink Tie adviseert iedereen om deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen. Door (iedere vorm van) gebruik te maken van de diensten van Pink Tie in de breedste zin des woords, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

 1. Definities en toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

  1. In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Gebruik van de Software van Pink Tie

  1. De Software van Pink Tie biedt een virtuele marktomgeving waar de betrokken partijen transacties kunnen sluiten om tickets over te dragen. Pink Tie draagt zorg voor het bestel- en aankoopproces van de Tickets. De koop en verkoop van een Ticket geschiedt via de Software van Pink Tie, waarbij de Gebruiker optreedt als koper en de betreffende Evenementenorganisator als verkoper van het Ticket. Pink Tie is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij en maakt geen onderdeel uit van deze Overeenkomst tussen Evenementenorganisator en Gebruiker, welke tot stand komt door de aankoop van een Ticket. Deze Gebruiksvoorwaarden zien dan ook alleen op het gebruik van de Software van Pink Tie.
  2. Om een ticket te kopen doorloopt de Gebruiker de bestelprocedure. Deze bestelprocedure bestaat uit het aanmaken en bevestigen van een reservering en het afronden van een betaling. Tijdens de bestelprocedure dient de Gebruiker bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor een succesvolle bestelling. Gebruiker garandeert dat deze informatie correct, actueel en juist is.
  3. Het is mogelijk dat de beschikbaarheid van tickets in het systeem wijzigt in verband met (gelijktijdige) reserveringen van andere Gebruikers en/of de beschikbaarheid van de Evenementenorganisator. Pink Tie kan dan ook geen beschikbaarheid van tickets garanderen tot het moment dat de Overeenkomst tussen de Evenementenorganisator en de Gebruiker tot stand is gekomen.
  4. Pink Tie behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets.
  5. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te controleren of het e-ticket is ontvangen op het door hem opgegeven e-mailadres. Indien de Gebruiker onverhoopt geen e-ticket (meer) in zijn bezit heeft, kan hij deze nogmaals aan Pink Tie opvragen per e-mail. De Gebruiker dient voor aanvang het evenement een e-mail te sturen naar info@pink-tie.com.
  6. Indien er met betrekking tot de werking van de Software van Pink Tie problemen zijn opgetreden, kan de Gebruiker contact opnemen met Pink Tie via info@pink-tie.com.
  7. De Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van Evenementorganisatoren van toepassing kunnen zijn. Pink Tie is niet verantwoordelijk voor deze nadere voorwaarden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die als gevolg van de nadere voorwaarden door Gebruiker wordt geleden.
  8. De Gebruiker is verplicht om via de door Pink Tie ingestelde procedure mogelijke problemen met de beveiliging van de toegang tot de software en de daaronder liggende gegevens te melden.
  9. Pink Tie wijst Gebruiker er op dat de Software van Pink Tie betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 3 BW zodat aan gebruiker niet het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 7:46d BW. Ook indien de Software van Pink Tie geen betrekking zou hebben op vrijetijdsbesteding, kan Gebruiker de overeenkomst niet ontbinden aangezien de Software van Pink Tie direct met instemming van Gebruiker wordt uitgevoerd. Op grond van artikel 7:46d BW en 7:46i lid 5 onder 1 BW heeft de Gebruiker in dat geval geen mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 3. Wijze van totstandkoming van Overeenkomst tussen Evenementenorganisator en Gebruiker

  1. Indien en zodra de Gebruiker en Pink Tie de datum van de bestelling, de eventuele rang van het ticket, het aantal tickets, de prijs van het ticket en de eventuele extra kosten hebben bepaald, wordt de reservering in het geautomatiseerde reserveringssysteem van Pink Tie opgenomen.
  2. De Overeenkomst tussen de Evenementenorganisator en de Gebruiker komt definitief tot stand indien en zodra Pink Tie de autorisatie van betaling van de Koper heeft ontvangen.
  3. Indien geen (autorisatie van de) betaling door de Gebruiker wordt verkregen en er dus geen Overeenkomst tussen de Evenementenorganisator en de Gebruiker tot stand komt, dan ontvangt de Gebruiker een bericht per e-mail over het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van een overeenkomst.
  4. Indien de Overeenkomst tussen de Evenementenorganisator en de Gebruiker tot stand is gekomen, wordt deze per omgaande via e-mail aan de Koper bevestigd.
 4. Tussentijds opzegging en ontbinding

  1. Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot het gebruik van de Software van Pink Tie mogelijk.
  2. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst tot gebruik van de Software van Pink Tie te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.
  3. De door de Software van Pink Tie voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
  4. Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Gebruiksvoorwaarden heeft Pink Tie het recht de overeenkomst tot gebruik van de Software van Pink Tie direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Tickets te annuleren, indien: a. Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen; b. Gebruiker naar mening van Pink Tie fraude heeft gepleegd, valse betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien Pink Tie anderszins onheus gebruik dan wel geautomatiseerd gebruik constateert.
 5. Onderbreking toegang tot de Software van Pink Tie

  1. Pink Tie garandeert niet dat de Software van Pink Tie te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding, door virussen of fouten/gebreken alsmede problemen bij leveranciers van Pink Tie.
  2. Pink Tie is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker de Software van Pink Tie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Software van Pink Tie.
  3. Pink Tie is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Software van Pink Tie aan te brengen.
 6. Betaling

  1. Gebruiker betaalt voor het Ticket de door de Evenementenorganisator bepaalde prijzen zoals vermeld in de Software van Pink Tie. Voor het gebruik van de Software van Pink Tie worden Transactiekosten en een Servicevergoeding gerekend welke al in de prijs verwerkt zijn dan wel bovenop de door de Evenementenorganisator voor een Ticket vastgestelde prijs in rekening worden gebracht.
  2. Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.
  3. Indien een Evenement wordt geannuleerd door de Evenementenorganisator, zal Pink Tie nooit meer vergoeden dan de originele ticketprijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan de Stichting Derdengelden Pink Tie. Niet vergoed worden de eventuele extra kosten, zoals maar niet uitsluitend de servicevergoeding of de betalingskosten, die de Gebruiker voor de diensten van Pink Tie heeft betaald.
  4. Gebruiker kan alleen gebruik maken van kortingsbonnen en/of waardecheques indien daartoe gedurende de bestelprocedure uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden en de betreffende kortingsbonnen en/of waardecheques zijn uitgegeven door een instantie die door Pink Tie wordt geaccepteerd.
 7. Intellectuele Eigendomsrechten

  1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Software van Pink Tie, waaronder mede begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Pink Tie, haar licentiegevers en/of de Evenementenorganisatoren.
  2. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Software van Pink Tie is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven.
  3. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Pink Tie, haar licentiegevers en/of Evenementenorganisators, zoals het registeren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Pink Tie, haar licentiegever(s) en/of de Evenementenorganisatoren Intellectuele Eigendomsrechten kunnen laten rusten.
  4. Het is de Gebruiker verboden gebruik te maken van reverse engineering voor zover dat verbod juridisch toegestaan is.
 8. Privacy

  1. Tijdens het gebruik van de Software van Pink Tie, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan Pink Tie verstrekken. Deze (persoons)gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij Pink Tie hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.
 9. Garanties en vrijwaringen

  1. Gebruiker aanvaardt dat de Software van Pink Tie alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft in de Software van Pink Tie op het moment van gebruik ("as is"). Pink Tie sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Software van Pink Tie.
  2. Gebruiker vrijwaart Pink Tie voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Software van Pink Tie verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.
  3. Gebruiker garandeert dat hij bij gebruikmaking van de Software van Pink Tie (i) geen automatisering zal gebruiken, dan wel andere applicaties zal gebruiken die op enigerlei wijze andere dan de met de Software van Pink Tie beoogde handelingen teweegbrengen en/of (ii) geen applicaties zal gebruiken die de Software van Pink Tie monitoren en/of kopiëren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  4. Gebruiker vrijwaart Pink Tie voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn onrechtmatige gebruik van de Software van Pink Tie en/of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.
 10. Aansprakelijkheid

  1. Pink Tie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Software van Pink Tie dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
  2. Pink Tie is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade ten gevolge van het verstrekken van onjuiste gegevens van de zijde van de Gebruiker.
  3. Voor zover Pink Tie ondanks het bepaalde in artikel 9.1 wel aansprakelijk is voor schade zoals bedoeld in artikel 9.1, zal de hoogte van de schadevergoeding zijn beperkt tot de voor het gebruik van de Software van Pink Tie in rekening gebrachte Transactiekosten en Servicevergoeding.
  4. De informatie omtrent Tickets en Evenementen, waaronder informatie omtrent de beschikbaarheid van Tickets alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen, is afkomstig van de Evenementenorganisator en niet van Pink Tie. Pink Tie heeft hier geen invloed op en geen bemoeienis met en kan de juistheid van de informatie dus niet garanderen. Pink Tie accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Tickets en/of anderszins onjuiste en/of foutieve informatie van Evenementenorganisatoren. Tevens accepteert Pink Tie geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afgelasting of uitstel van een Evenement alsmede de kwaliteit van het Evenement en/of de locatie waar het Evenement gehouden wordt.
  5. Pink Tie is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Software van Pink Tie.
  6. Pink Tie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij Pink Tie Tickets te annuleren of te ruilen. Verder verzorgt Pink Tie geen terugbetaling van Tickets. Ten aanzien van deze kwesties verwijst Pink Tie naar de Evenementenorganisator als verantwoordelijke en verkoper van het Ticket.
  7. Deze aansprakelijkheidsbeperking van Pink Tie beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Pink Tie voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Pink Tie ("eigen handelen") zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.
 11. Recht en bevoegde rechter

  1. Op de Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Software van Pink Tie is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen Gebruiker, indien dit een consument is, en Pink Tie, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker, tenzij dwingend recht anders bepaalt. In het geval van geschillen tussen Gebruiker, niet zijnde een consument, en Pink Tie, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.